Brief History of Barangay Tucal

Sakbay nga nailasin a kas Barangay iti Tucal adda pakaistoryaan na nga nakaibasaran no kasano nga napanaganan iti Barangay Tucal. Idi a panawen saan pay a naisina daytoy a Barangay. Maysa daytoy a Sitio a saksakupen iti Barangay Aggub. Kinuna dagiti immuna a nagnaed a tattao, ti nagan na daytoy ket Sitio Tungkal. No kasano a nagbalin ken nabaliwan iti nagan na ket gapu ta idi a panawen kaykayat a pagpaspasyaran dagiti tattao. Adu ngamin a banag a makaay-ayo a Makita kas kadagiti kaykayo nga agbungbunga, adu iti lames a makalapan iti wa-ig ken iti kataltalunan ken nalami-is a miniyungan. Dagiti tattao nga um-umay iti daytoy a Sitio ket masmasda-aw da ta no apay dagiti bab-balay ket adda tungkal na kada suli, no agdamag dagiti tattao kadagiti panglakayen iti daytoy a Sitio ket sungbat da ket nalaglagda iti balay nu adda TUNGKAL na.

No kasano a nagbalin iti Sitio Tungkal a Barangay Tucal ket maipagu kadagiti ubbing. Ngamin nu agawis dagiti ubbing nga mapan da iti daytoy a Sitio ket kuna da “ Intayon mapan tayo idiay Tucal”.

 

List of Barangay Officials

NAME POSITION COMMITTEE CONTACT NUMBER
ROBERTO O. DIZON Punong Barangay
CRISANTO T. NANALE, JR. SB Member
AIDA S. TEAÑO SB Member
RONALDO S. AGAS SB Member
DEOGIE C. LOPEZ SB Member
FREDELITO L. FERRER SB Member
ENRIQUE P. SANTIAGO SB Member
DANILO B. OJASTRO SB Member